คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี
ประธานหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ฉิมพลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากร เนตรหาญ

 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก

 

Translate »