สิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษา

1) ฐานข้อมูลออนไลน์ มีทั้งหมด 12 ฐาน ดังนี้

–  Thai LIS

–  ProQuest

–  SpringerLink

–  ScienceDirect

–  ACS Journals

–  IEEEXplore

–  Emerald Management Xtra, EMX PLUS

–  ACM Digital Library

–  EBSCO

–  ISI Web of Science

–  ERIC

–  Cinahl Plus with Fulltext

2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ทางการศึกษา หนังสือหายาก หนังสือประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

4) ระบบกฤตภาคออนไลน์

5) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด 8 ห้อง

–  ห้อง 11201 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 80  เครื่อง

–  ห้อง 11204 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 90  เครื่อง

–  ห้อง 11305 อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 40  เครื่อง

–  ห้อง 11306 อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 40  เครื่อง

–  ห้อง 11307 อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 40  เครื่อง

–  ห้อง 11308 อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 40 เครื่อง

–  ห้อง Training อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 40 เครื่อง

–  ห้อง Self-Study อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 30 เครื่อง

6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

–  Suan Dusit Internet Broadcasting : SDIB

–  e-Learning

–  WBSC System

Translate »