บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี

ประธานหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

                                                              

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ฉิมพลี

                           

     

                                                                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากร เนตรหาญ                                   อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก

 

Translate »