ผลงานตีพิมพ์

1. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี
Siriluck Lorpunmanee. (2017). Dynamic Resources Selection for Distributed Visualization Pipeline Formation on Grid Environments. Advanced Information Sciences and Service Sciences (AISS). 9(3): 16-23

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลีประภัสสร วงษ์ดี, เสกสรร แย้มพินิจ, โสพล มีเจริญ และวิชชา ฉิมพลี. (2560). การวิเคราะห์หาประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม (Analysis of Learning Effectiveness to Enhance Research Ability of Pre-service Teachers in Industrial Technology Education). วิจัยและพัฒนา มจธ. 39(4): 597-614.
Witcha Chimphlee. (2016). RI-MFART: An Intrusion Detection System based on Combining Rule Induction Analysis and Modified Fuzzy ART Clustering. Advances in Information Sciences and Services Sciences (AISS). 8(2): 9-23.
Surasit Songma, Witcha Chimphlee, Kiattisak Maichalernnukul and Parinya Sanguansat. (2013). Intrusion Detection through Rule Induction Analysis. Advances in Information Sciences and Service Sciences (AISS). 5(11): 187-194.
Surasit Songma, Witcha Chimphlee, Kiattisak Maichalernnukul and Parinya Sanguansat. (2012). Implementation of Fuzzy c-Means and Outlier Detection for Intrusion Detection with KDD Cup 1999 Data Set. International Journal of Engineering Research and Development. 2(2): 44-48.

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ฉิมพลี
Thanakorn Pamutha, Siriporn Chimphlee, Chom Kimpan and Parinya Sanguansat. (2014). Web Page Access Prediction on Server Side. Journal of Convergence Information Technology (JCIT). 9(5): 81-91.
Thanakorn Pamutha, Siriporn Chimphlee, Chom Kimpan and Parinya Sanguansat. (2013).
Effective Sequence Representation in Predicting Web Page Accessibility.
Advances in Information Sciences and Service Sciences (AISS). 5(12): 168-179.

Thanakorn Pamutha, Chom Kimpan, Siriporn Chimplee and Parinya Sanguansat. (2012). Improving Web Page Prediction Using Default Rule Selection. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA). 3(11): 159-164.

 

4. อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก
Narongrit Piromnok. (2016). Problem-based Teaching to Promote Skill in Communication and use of Information Technology by Students Majoring in Information Technology. ASEAN Journal of Education. 2(1): 23-32.

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากรณ์ เนตรหาญ
วัชรากรณ์ เนตรหาญ. (2559). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรโตคอลที่ใช้ในดาวเทียมบริดแบนด์ไฮบริด. วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 9(3): 63-80.

Translate »