295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02 244 5692

ผลงานตีพิมพ์

1. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี
Siriluck Lorpunmanee. (2017). Dynamic Resources Selection for Distributed Visualization Pipeline Formation on Grid Environments. Advanced Information Sciences and Service Sciences (AISS). 9(3): 16-23

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลีประภัสสร วงษ์ดี, เสกสรร แย้มพินิจ, โสพล มีเจริญ และวิชชา ฉิมพลี. (2560). การวิเคราะห์หาประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม (Analysis of Learning Effectiveness to Enhance Research Ability of Pre-service Teachers in Industrial Technology Education). วิจัยและพัฒนา มจธ. 39(4): 597-614.
Witcha Chimphlee. (2016). RI-MFART: An Intrusion Detection System based on Combining Rule Induction Analysis and Modified Fuzzy ART Clustering. Advances in Information Sciences and Services Sciences (AISS). 8(2): 9-23.
Surasit Songma, Witcha Chimphlee, Kiattisak Maichalernnukul and Parinya Sanguansat. (2013). Intrusion Detection through Rule Induction Analysis. Advances in Information Sciences and Service Sciences (AISS). 5(11): 187-194.
Surasit Songma, Witcha Chimphlee, Kiattisak Maichalernnukul and Parinya Sanguansat. (2012). Implementation of Fuzzy c-Means and Outlier Detection for Intrusion Detection with KDD Cup 1999 Data Set. International Journal of Engineering Research and Development. 2(2): 44-48.

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ฉิมพลี
Thanakorn Pamutha, Siriporn Chimphlee, Chom Kimpan and Parinya Sanguansat. (2014). Web Page Access Prediction on Server Side. Journal of Convergence Information Technology (JCIT). 9(5): 81-91.
Thanakorn Pamutha, Siriporn Chimphlee, Chom Kimpan and Parinya Sanguansat. (2013).
Effective Sequence Representation in Predicting Web Page Accessibility.
Advances in Information Sciences and Service Sciences (AISS). 5(12): 168-179.

Thanakorn Pamutha, Chom Kimpan, Siriporn Chimplee and Parinya Sanguansat. (2012). Improving Web Page Prediction Using Default Rule Selection. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA). 3(11): 159-164.

 

4. อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก
Narongrit Piromnok. (2016). Problem-based Teaching to Promote Skill in Communication and use of Information Technology by Students Majoring in Information Technology. ASEAN Journal of Education. 2(1): 23-32.

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากรณ์ เนตรหาญ
วัชรากรณ์ เนตรหาญ. (2559). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรโตคอลที่ใช้ในดาวเทียมบริดแบนด์ไฮบริด. วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 9(3): 63-80.