รายละเอียดหลักสูตร

DATA SCIENCE AND ANALYTICS

  •• ชื่อหลักสูตร ••
ภาษาไทย      : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Data Science and Analytics

  •• ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ••
   ภาษาไทย

ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์)
ชื่อย่อ  :  วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์)

  ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Data Science and Analytics)
ชื่อย่อ  :  B.Sc. (Data Science and Analytics)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :     
135 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร :   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร :   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้ :   ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา  :   รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  :   หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา  :   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

  •• อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  •• 

       • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

       • นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analyst)

       • นักโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

       • นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer)

       • ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)

       • ผู้ประกอบอาชีพอิสระงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science and Analytics Freelancer)

Translate »