วิสัยทัศน์ หน้าที่ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

          ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความใฝ่เรียนรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

หน้าที่ และเป้าหมาย

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้
          1) มีความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
          2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในมิติที่หลากหลาย และค้นหาสารสนเทศที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ ตลอดจนเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
          3) มีความคิดวิเคราะห์และพัฒนางานด้านวิทยาการข้อมูลอย่างมีระบบ สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไข และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
          4)  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพกฎระเบียบข้อบังคับ อยู่ในระเบียบวินัย สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีจรรยาบรรณ

Translate »