หัวข้องานวิจัย / Research Areas

Artificial Intelligence and Intelligent Systems

นักวิจัยวิจัย

ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี

Data Mining and Information Retrieval

นักวิจัยวิจัย

ผศ.ดร.ศิริพร ฉิมพลี

Translate »