ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ฉิมพลี
Ph.D. (Computer Science)

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  หล่อพันธ์มณี
Ph.D. (Computer Science)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา  ฉิมพลี
Ph.D. (Computer Science)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากรณ์ เนตรหาญ
วท.ม. (โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์)

อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อาจารย์ ดร.องค์อร สงวนญาติ
Ph.D (Statistics and Operations Research)Save