ดาวน์โหลดเอกสาร


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะ                                     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร :  XXXXXXXXXXXX

ภาษาไทย      : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Data Science and Analytics

 

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย          ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์)

ชื่อย่อ  :  วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์)

ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Data Science and Analytics)

ชื่อย่อ  :  B.Sc. (Data Science and Analytics)

 

 1. วิชาเอก                                

ไม่มี

 

 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

135 หน่วยกิต

 

 1. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

 

5.3 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

 

5.4 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

6.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
 • นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analyst)
 • นักโปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer)
 • ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science and Analytics Freelancer)

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร                       

 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       1.1 ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความใฝ่เรียนรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

1.2 ความสำคัญ

ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย กระบวนการผลิต การค้า การบริการ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ ดังนั้นการพัฒนาองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ และประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำข้อมูลและสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงาน รวมทั้งช่วยในการวางแผน ควบคุม ตลอดจนการตัดสินใจของผู้บริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สามารถนำพาองค์กรและหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรง การได้มาของข้อมูลและสารสนเทศต้องอาศัยศาสตร์ต่าง ๆ อันประกอบด้วย ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมข้อมูล วิทยาการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่าง ๆ เข้ามาช่วย เพื่อทำให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เกิดจากความหลากหลายรูปแบบของข้อมูล และมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ ของคลังข้อมูล (Data Warehouse) แล้วจึงนำข้อมูลมาจัดเตรียม และประมวลผลด้วยเครื่องมือกลไกของอัลกอริทึม (Algorithm) ขั้นสูง เพื่อให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ พยากรณ์ รวมทั้งการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงบทบาทความสำคัญ และความจำเป็นของข้อมูลและสารสนเทศ ที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถช่วยในการดำเนินงาน รวมทั้งการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว สามารถขับเคลื่อนองค์กรและหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย หลักสูตรได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้

 • 1) มีความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
 • 2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในมิติที่หลากหลาย และค้นหาสารสนเทศที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ ตลอดจนเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
 • 3) มีความคิดวิเคราะห์และพัฒนางานด้านวิทยาการข้อมูลอย่างมีระบบ สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไข และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

4)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพกฎระเบียบข้อบังคับ อยู่ในระเบียบวินัย สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคม

พหุวัฒนธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

5)  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ