295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02 244 5692

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                               33 หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                        99 หน่วยกิต
      (1) วิชาแกน                                                                               15 หน่วยกิต
      (2) วิชาเฉพาะด้าน                                                                    75 หน่วยกิต
             – วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล                                                 18 หน่วยกิต
             – วิศวกรรมข้อมูล                                                                18 หน่วยกิต
             – การบริหารข้อมูล                                                               15 หน่วยกิต
             – การวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ                                            12 หน่วยกิต
             – ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                                                    12 หน่วยกิต
      (3) วิชาเลือก                                                                                6 หน่วยกิต
      (4) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ                                                       3 หน่วยกิต
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                       6 หน่วยกิต