โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                               33 หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                        99 หน่วยกิต
      (1) วิชาแกน                                                                               15 หน่วยกิต
      (2) วิชาเฉพาะด้าน                                                                    75 หน่วยกิต
             – วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล                                                 18 หน่วยกิต
             – วิศวกรรมข้อมูล                                                                18 หน่วยกิต
             – การบริหารข้อมูล                                                               15 หน่วยกิต
             – การวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ                                            12 หน่วยกิต
             – ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                                                    12 หน่วยกิต
      (3) วิชาเลือก                                                                                6 หน่วยกิต
      (4) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ                                                       3 หน่วยกิต
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                       6 หน่วยกิต

Translate »