โครงการ FinTech Incubator for Robot Trading

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด จัดโครงการ Fin-tech Incubator For Robot trading 4.0 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาส […]