การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นักศึกษาพร้อมทั้งคณาจารย์ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านงานวิจัย” ณ Hall 4 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้ส่งผลงาน การนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 3 บทความ

Translate »