โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CodeMonkey

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CodeMonkey: Game Builder for the 21st Century World : เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 1 หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้มิติของความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ MangoSTEEMS ในการเรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม CodeMonkey โดยมีวิทยากรหลักคือ ผศ.ดร.ศิริพร ฉิมพลี ผศ.วัชรากร เนตรหาญ อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก จากหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ และคณาจารย์จากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Translate »