นิทรรศการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีด้วยกิจกรรม Active learning

http://www.dusit.ac.th/2017/312063.html ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีด้วยกิจกรรม Active learning  ซึ่งกิจกรร […]